Salı, 12 Aralık 2017
.
.
chevron_left chevron_right
OLTU

Oltu Kaymakamlığı Sözleşmeli Personel Alıyor!

Oltu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na sözleşmeli personel alınacak.

3390 Toplam Gösterim
Oltu Kaymakamlığı Sözleşmeli Personel Alıyor!

Oltu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada başvuru şartları açıklanırken, şu ifadelere yer verildi:

Oltu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan  “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde  1 (Bir) kişi, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, unvanlarında personel istihdam edilecektir.
 
İşin Adı: Sözleşmeli Personel alımı
İşin Süresi: Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli)
Ünvan: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
 
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
1) GENEL ŞARTLAR
 
1)  T.C. vatandaşı olmak,
2)  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3)  Mülakatın yapıldığı itibariyle 18 yaşını bitirmiş 35 yaşından gün almamış olmak,
4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla tespit edilecektir.)
5) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6)  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,  
7) Başvurular; https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx adresinden yapılacaktır.  Adaylar, personel alımında aranacak şartları bu site üzerinden okuyarak, gerekli şartları sağlamaları durumunda online olarak ön başvuruda bulunacaktır.
8) oltukaymakamligi@gmail.com.tr (Oltu Kaymakamlığı) internet sitesinde yayınlanacak olan mülakata girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen tarihe kadar bizzat evrakları ile Vakfımıza başvuruda bulunacaklardır.
 
2) ÖZEL ŞARTLAR
1) 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin; Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak,
2) ÖSYM tarafından  2016 veya 2017 tarihinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavında”  KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.
3) İlan tarihi dikkate alınarak en az 6 ay süreyle Oltu İlçesinde ikamet ediyor olmak,
(Bu durum, İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak belge ile belgelendirecektir.)
4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,(Sağlık Raporu daha sonra istenecektir.)
5) Sosyal İletişim Becerisine sahip olmak,
6) Kurumdaki ihtiyaç sebebi ile erkek veya kadın personel alınacaktır,  
7) Bilgisayar kullanabiliyor olmak. Bilgisayar (Öğrenim gördüğü üniversitede bilgisayar dersi gördüğünü ve başarılı bir şekilde bitirdiğini belgeleyen transkript, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak), sosyal iletişim becerisine sahip olmak,
8) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve iyi derecede araç kullanıyor olmak, 
9) Sabıkasının olmadığına dair sabıka kaydı,
10) Mülakat Komisyonu, başvuran adaylar arasında bir seçim yapmak zorunda değildir. İşin niteliğine uygun aday olmadığına kanaat getirirse sınavı iptal edebilir,
11) Mülakat sonucunda işe girmeye hak kazanan personelin güvenlik soruşturması yapılacaktır. Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde, Mütevelli Heyeti tarafından işe alımı iptal edilecektir.
 
3) ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
 
1. Özgeçmiş, (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi, (Aslı görevli memura ibraz edilecektir.)
3. KPSS sonuç belgesi,
4. Nüfus cüzdan fotokopisi,(Aslı görevli memura ibraz edilecektir.)
5. 2 adet fotoğraf, (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve bilgisayar ortamında doldurulacak,  başvuru formuna fotoğraf yapıştırılarak teslim edilmesi.)
6. Adli sicil belgesi, (Sabıka belgesi.)
7. Sağlık raporu, (Mülakat sonrası ataması yapılacak olanlardan istenecektir.)
8. Başarılı olanların ilgili belgelerinin asılları veya Noter tasdikli belgeler, atama esnasında kuruma teslim edilecektir.
9. Bilgisayar, (Öğrenim gördüğü üniversitede bilgisayar dersi gördüğünü ve başarılı bir şekilde bitirdiğini belgeleyen transkript, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak.)
10. İlan tarihi dikkate alınarak en az 6 ay süreyle Oltu İlçesinde ikâmet ettiğine dair belge. (İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
 
4) BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
 
1) Başvurular; https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx adresinden yapılacaktır. Adaylar personel alımında aranacak şartları bu site üzerinden okuyarak, şartlarını sağlamaları durumunda online olarak, 30/08/2017—13/09/2017  tarihleri arasında ön başvuruda bulunacaktır.
Not: 30 Ağustos Çarşamba günü resmi tatil olduğu için 1 personel, Oltu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında hazır bulunacaktır.
 
 Online Başvuran Adaylar; en son evrak teslim tarihi olan, 14/09/2017 mesai saati bitimine kadar, Oltu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne,  (Karabekir Mahallesi Hükümet Konağı  Kat-1/Oltu) istenen belgeleri teslim etmek zorundadır.
 
Başvurular ile ilgili kurumumuz tarafından yapılacak inceleme sonucunda, gerekli şartları taşımayanlar ve eksik belgesi olanlar ile verilen süre içinde başvuru yapmayan, başvuru sonrasında mülakata davet edilip de gelmeyen veya işe alımdan sonra sözleşme imzalamayan kişiler herhangi bir hak iddia edemez.
 
 Ön başvuru yapan adaylar arasında, KPSS şartı bulunan kadro için   adaylar içerisinden geçerli, 2016 veya 2017 KPSS P3 puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday Vakfımıza davet edilecek, adayların mülakat puanlaması %100 oranından değerlendirilecektir. Bu kapsamda; 
%50 KPSS P3 puan oranı,
%20 Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak ehliyet sınav sonucu, 
%10 Oltu Meslek Yüksek Okulu tarafından yapılan genel muhasebe sınav sonucu, 
%10 S.Y.D.V. Müdürlüğünce yapılan Vakıf iş ve işlemleri, (S.Y.D.V. Mevzuatı) hakkında sınav sonucu,
%10 Vakıf sınav komisyon kurulu mülakatı neticesinde en yüksek puanı almış olan aday istihdam edilecektir. 
 
Posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 
 
5)  DİĞER HUSUSLAR
1- Başvuru sonunda mülakat hakkı kazanan adayların listesi ile nihai sınav sonucu oluşacak atanan adayların listesi Oltu Kaymakamlığı ilan panosunda ve Kaymakamlık resmi internet sitesi olan  www.oltu.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2- Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Oltu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.
3- Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.
4- Atamaları yapılmayan adayların başvuru belgelerinin bir örneği, yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.
5- Mülakat sonucunda komisyon personel alıp almama hakkına sahiptir. Bu konuda başvuru sahibi veya mülakata girip mülakatı kazanan aday hak iddia edemez. Başvuru yapan adaylar bu hükümleri peşinen kabul etmiş sayılır.
 
 
6) MÜRACAT YERİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
Müracaat Yeri:
Oltu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
Karabekir Mahallesi. Hükümet Konağı Kat-1 Oltu-Erzurum
Telefon : (442) 816 11 60
Faks   : (442) 816 55 33
e-posta : oltusydv25400@mynet.com
  
İLAN OLUNUR
 
Oltu Kaymakamlığı
(Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı)"

Emoji ile tepki ver!
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • DAHA FAZLA SONUÇ YÜKLE
Haber Yazılımı

- Hokkasoft